0072

ผศ.ดร.นิจสิรีห์ แววชาญ

วุฒิการศึกษา :

–  สถ.บ.เกียรตินิยม อันดับ 2 (สถาปัตยกรรมภายใน) / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2533.
–  M.S.Facility Management Pratt Institute / USA., 2542.
– PhD. In Human Environmental Design and Management (Facility Management)/Michigan State University, USA.   , 2546.

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design)
การบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management)
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเชิงพาณิชย์ (Interior Architectural Design for Commercial Building)
การจัดการงานออกแบบ (Design Management)

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

การบริหารทรัพยากรอาคาร, กลยุทธ์การออกแบบและธุรกิจออกแบบ, การออกแบบอาคารพาณิชย์, การบริหารงานออกแบบ

งานวิจัย
นิจสิรีห์  แววชาญ. (2559). พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน:กรณีศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ตำราเรียน

นิจสิรีห์  แววชาญ. (2560). 02236409 การบริหารงานออกแบบและธุรกิจการออกแบบ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บทความวิชาการ

นิจสิรีห์  แววชาญ. (2560). พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตยกรรมภายใน:กรณีศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 25 (19), 107-123.

โครงการ

นิจสิรีห์ แววชาญ (หัวหน้าโครงการ). 2563-2566. โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเครือข่ายการออกแบบเพื่อชุมชน. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นิจสิรีห์ แววชาญ (หัวหน้าโครงการ). 2563-2566. โครงการกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชุมชน. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวหน้าโครงการ (2562). โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมชุมชนหัวตะเข้. ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และ 27 กุมภาพันธ์ 2562. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

หัวหน้าโครงการ (2562). โครงการสัมมนาต่อเนื่องวิชาชีพด้านการออกแบบและบริหาร. ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 24 เมษายน 2562. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

หัวหน้าโครงการ (2562). โครงการเครือข่ายศิลปะสู้สิ่งเสพติด สำหรับนักเรียนและเยาวชน. ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562. ณ จังหวัดบึงกาฬ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

หัวหน้าโครงการ (2561). โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการออกแบบและบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมภายใน. ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 27 เมษายน 2561. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

หัวหน้าโครงการ (2561). โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการสู่ชุมชน : พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรม : โครงการวาดบ้านแปลงเมือง. ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561, วันที่ 4 กันยายน 2561, และวันที่ 7-14 กันยายน 2561 ณ จังหวัดบึงกาฬ. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี