0058

อ.จักรวิดา จันทนวรางกูร

วุฒิการศึกษา :

–  ภ.สถ.ม.
–  สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)

ความเชี่ยวชาญ
Architecture/ Landscape Architecture/ Cultural Heritage

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การออกแบบสถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม, สภาพแวดล้อมท้องถิ่น

ความสนใจ / อื่นๆ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ, ป่าไม้, พืชพรรณ, สัตว์ป่า / การอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และสภาพแวดล้อมท้องถิ่น

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/บทความทางวิชาการ
–  การดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บท ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วิชาที่สอน
–  02216102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
–  02216103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
–  02216303 เทคโนโลยีทางอาคาร 2
–  02216304 เทคโนโลยีทางอาคาร 3
–  02216203 ออกแบบทัศนศิลป์
–  02216402 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม