130

ผศ.ดร.กฤช งามสม

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรมแบบเคลื่อนไหว (Kinetic Sculpture)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art) ศิลปะสื่อ (Media Art)