0098

อ.นีรวรรณ รัตนวิจารณ์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)