103

อ.พรรณศรี ชูอารยะประทีป

ความเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)