239

อ.ภาพแพรว รัตรสาร

คาวมเชี่ยวชาญ
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding strategy)
การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (ฺBrand Identity Design)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)