0057

อ.พลกฤต กฤตโยภาส

วุฒิการศึกษา :

–  ภ.สถ.ม.
–  สถ.บ.(สถาปัตยกรรมไทย)

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)

ความเชี่ยวชาญ
-Ecological Approach Planning
-Resilient Landscape Design
-Cultural Ecology in Thai Context

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
-Landscape Architectural Design
-Thai Architectural Design

ความสนใจ / อื่นๆ
-Home Garden Design
-Tree Conservation in Historical Site

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  การดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บทของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วิชาที่สอน
02216103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
02216301 พื้นฐานวัสดุและการก่อสร้าง
02216203 ออกแบบทัศนศิลป์
02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม