0016

ผศ.ดร.พรพุฒิ ศุภเอม

วุฒิการศึกษา :
  • M. Arch. / Virginia Polytechnic Institute & State Univ., USA., 2543
  • สถ.บ. / ม.ศิลปากร, 2535

ความเชี่ยวชาญ
Architecture, Modern Architecture, Ethics and Aesthetics
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การออกแบบสถาปัตยกรรม, หลักสูตรสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

ความสนใจ / อื่นๆ
ความงามของแสงในงานสถาปัตยกรรม, การเกษตรชีววิถี, กล้วยไม้, อายุรโยคะ (Ayur Yoga), การศึกษาคุณค่า (Value Education), การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา (Counseling Psychology)

 

ความเชี่ยวชาญ :

–  แสงในงานสถาปัตยกรรม

หนังสือ/บทความวิชาการ :

บทความวิชาการ
–  แสง : ในบางมุมมองของความประทับใจส่วนตนกับการแสวงหา. ในหนังสือ มรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย, ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 2547

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  การศึกษาข้อมูลสำคัญเพื่อการปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
–  โครงการศึกษาเพื่อการกำหนดแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงาน และฟื้นฟูการใช้อาคารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (อาคาร 2) / ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ / 2552

วิชาที่สอน
–  02216105 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
–  02216106 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
–  02216111 แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 1
–  02216707 สัมมนา
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
–  90301007 จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์