0092

อ.ศศินันท์ คิรินทร์รัตนะ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding Strategy)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)