20210819-004

อ.ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ

ความเชี่ยวชาญ
จิตรกรรม (Painting)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media)
ศิลปะจัดวาง (Installation Art)
คอนเซ็ปชวลอาร์ต (Conceptual Art)
อิลลัสเตชั่นอาร์ต (Illustration Art)