119

อ.อุรชา จักรคชาพล

คาวมเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)