0068

อ.วชิรา ธรรมาธิคม

วุฒิการศึกษา :

–  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536.
–  M.B.A., University. of Indianapolis / USA., 2538.

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design)
การออกแบบโรงแรม (Hotel & Resort Design)
การออกแบบโรงพยาบาล (Hospital Design)
การออกแบบสำนักงาน (Interior Architectural Design for Office Building)
การออกแบบธนาคาร (Interior Architectural Design for Banking and Finance Building)
ความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิดในการออกแบบ (Creative Thinking Design Concept)

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

การออกแบบโรงแรม, การออกแบบโรงพยาบาล, การออกแบบสำนักงาน, การออกแบบธนาคาร

งานวิจัย

ตำราเรียน

บทความวิชาการ

วชิรา ธรรมาธิคม. (2564). ผลงานสร้างสรรค์: โครงการปรับปรุงโรงแรมสราสิณี ออลสวีท เป็น โรงแรมเบลล่าบี ออลสวีท. สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 5 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (5), 99-100.

วชิรา  ธรรมาธิคม. (2561). ผลงานสร้างสรรค์: โครงการออกแบบโรงพยาบาลมนารมย์. สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (2), 50-51.

วชิรา  ธรรมาธิคม. (2561). ผลงานสร้างสรรค์: โครงการออกแบบ Let’s Relax Spa. สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2 สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (2), 52-53.

โครงการ

หัวหน้าโครงการ (2562) โครงการความร่วมมือระหว่างเอเชียน THE ASIAN INTERIOR DESIGN INSTITUTE ASSOCIATION (AIDIA) ในกิจกรรม AIDIA International Student Workshop 2019 หัวข้อเรื่อง SPACES that LIVE THROUGH
ณ เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

ผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ
ที่ปรึกษา (2559). ที่ปรึกษาเพื่อออกแบบตกแต่งภายในและควบคุมงานก่อสร้างกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย. ทำสัญญา 17 ส.ค. 2559. โดย สำนักงานกองทุนประกันชีวิตและกองทุนประกันวินาศภัย.

รายวิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี