0233

อ.วนิดา หนุ่มสุข

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)

ความเชี่ยวชาญ
Muslim cultural landscape, Natural playground, Experiential landscape, Human behavior in public space

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การออกแบบวางผังโครงการประเภทสถานพักตากอากาศ, สนามเด็กเล่น, ค่ายพักแรม, พื้นที่ภายนอกอาคารมัสยิด, พื้นที่สาธารณะในเมือง, Landscape Brownfield

ความสนใจ / อื่นๆ
Environmental psychology, Landscape adaptation, Place-making and place-keeping