105

อ.วรพล ยวงเงิน

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย
การสื่อสารภาพนิ่งกราฟิกการออกแบบมีเดีย
การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว
Film
Digital Media
Advertising