0054

ผศ.วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ

วุฒิการศึกษา :
  • M.L.A. / University of Pennsylvania USA, 2542
  • ภ.สถ.บ. / จุฬาฯ, 2535

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
-Landscape Architectural Design in Design with Nature and Natural Resource Management,
-Landscape Architectural History, Concept and Local Wisdom,
-Landscape Architectural Presentation specially, in hand drawing,

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
-Landscape Architectural Design in Resource Management, Regional Planning, Township and Housing Design, Commercial -Landscape Design, Residential Design, Local Product Design, Automobile Design, Restoration and Repairing

ความสนใจ / อื่นๆ
Natural Revitalization, Forest Succession, Historical Narrative and Restoration, Automobile and Transportation Developments

 

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  การดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บท ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
–  “Southern Hills Golf CourseResidential Community” จังหวัดสงขลา
–  “Shady Canyon Residential Community”, Irvine, California USA
–  “Woodbury Residential Community, Irvine, California USA
–  “Victoria Gardens Regional Commercial Complex”, Rancho Cucamonga, California USA
–  “Express City Master Planning”, Noida, India
–  “Siliguri New Town Master Planning”, Siliguri, India
–  “Guangzhou New Town Master Planning”, Guangzhou, China
–  “Jiezi New Town Master Plan”, Cheng Du, Sichuan, China
–  “Los Medanos College Campus Master Planning”, Pittsburg, California USA
–  “Diablo Valley College Campus Master Planning”, Pleasant Hill, California USA

วิชาที่สอน
–  02216101 ออกแบบเบื้องต้น
–  02216201 วาดเส้น
–  02216203 ออกแบบทัศนศิลป์