0060

รศ.ชาติ ภาสวร

วุฒิการศึกษา :

– สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) / สจล., 2533  เกียรตินิยม อันดับ 2
– สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) / สจล., 2536

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design)
การออกแบบนิทรรศการ (Exhibition Design)
การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture Design)
ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Art)
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในและเครื่องเรือน (History of Interior Architecture & Furnitures)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

การออกแบบนิทรรศการ, การออกแบบเครื่องเรือน, ประวัติศาสตร์เครื่องเรือน, ประวัติศาสตร์ศิลป์, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน, สถาปัตยกรรมภายในพื้นถิ่น

งานวิจัย

วีระยุต ขุ้ยศร, ชาติ ภาสวร, และพวงเพชร รัตนรามา. (2561). โครงการสำรวจเก็บข้อมูลและทำพิกัดของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่ศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: อพ.สธ.-สจล. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2559). ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในสมัยกลาง. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2559). การศึกษาประวัติศาสตร์เครื่องเรือนจีนตามขนบ : สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงราชวงศ์ชิง. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ทรงชม  จุลาสัย, ประสิทธิ์  สุไลมาน,  ชาติ  ภาสวร, ชุมพร  มูรพันธุ์, ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา, และ ชาลี  มธุรการ. (2559). ลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน). (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร, (2556). การศึกษาวิวัฒนาการเชิงสัญลักษณ์และความมหายของลวดลายประดับจีนตามขนบ. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ  ภาสวร. (2553). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน ของนักศึกษากลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

 ตำราเรียน

ชาติ ภาสวร. (2559). ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายในสมัยกลาง. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2554). ปกิณกศิลป์ : เรื่องเล่าต่างฤดู. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2553). การออกแบบตามขนบศิลปะเกาหลี. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2548). มูลฐานวิธีการวิจัย : คู่มือการทำรายงานและวิทยานิพนธ์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2548). บทเรียนสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีการวิจัย:  Methods of research. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ชาติ ภาสวร. (2546). เล่าเรื่อง Frank Lloyd Wright. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บทความวิชาการ

วีระยุต ขุ้ยศร, ชาติ ภาสวร และ พวงเพชร รัตนรามา. (2563). การสำรวจเก็บข้อมูลและทำพิกัดของพรรณไม้ยืนต้น ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อการอนุรักษ์. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 30(1), .

ชาติ  ภาสวร. (2558). การศึกษาวิวัฒนาการเชิงสัญลักษณ์และความหมายของลวดลายประดับจีนตามขนบ. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 17(20), 63-71.

ชาติ  ภาสวร. (2554). แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน ของนักศึกษากลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 12(13), 36-47.

ชาติ ภาสวร. (2551). แนวคิดของมิเกลันเจโลในการออกแบบและวางผังเนินเขาแคปิตอลินี (Capitoline Hill). วารสารสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 1(3), 44-51.

ชาติ ภาสวร. (2549). การออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์. วารสารสภาพแวดล้อมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, (2), 29-32.

ชาติ ภาสวร. (2547). การเมืองเรื่องภาพถ่ายสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น. สัมมนาวิชาการ สถาปัตยกรรม..บ้าน..เมือง. 26-27 กรกฎาคม 2547. ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โครงการ

ทรงชม จุลาสัย, ประสิทธิ์ สุไลมาน, ชาติ ภาสวร, ชุมพร มูรพันธุ์, ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา, และชาลี มธุรการ. (2561). โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั้งที่ 2. ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ทรงชม จุลาสัย, ประสิทธิ์ สุไลมาน, ชาติ ภาสวร, ชุมพร มูรพันธุ์, ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา, และชาลี มธุรการ. (2560). โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองปริญญาตรีจากสภาสถาปนิก. ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี