0047

รศ.ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)

ความเชี่ยวชาญวิชาการ
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผังเมือง (Urban Planning) วิศวกรรมขนส่งและจราจร (Transportation and Traffic) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผังเมือง (Urban Planning) วิศวกรรมขนส่งและจราจร (Transportation and Traffic) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ

ความสนใจอื่นๆ
การวางผังเมือง/ระบบขนส่งสาธารณะ/จักรยาน/สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ