0028

รศ.ศุทธา ศรีเผด็จ

วุฒิการศึกษา :
  • วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) / มจธ., 2533
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) / มจธ., 2529
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) / มจธ., 2531

ความเชี่ยวชาญ
-การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับภูมิอากาศเขตร้อนและประหยัดพลังงาน,
-การจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ประเมินผลการออกแบบอาคารเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานตามกฏหมายอนุรักษ์พลังงาน

ความสนใจ / อื่นๆ
การป้องกันความร้อนและการออกแบบอุปกรณ์กันแดดสำหรับกรอบอาคาร

 

หนังสือ/บทความวิชาการ :
ตำราเรียน
        –  ชัยยุทธ  ศรีเผด็จ, 2548, การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสถาปัตยกรรม, โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        –  ชัยยุทธ  ศรีเผด็จ, 2551, ความร้อนกับสภาพแวดล้อมทางอุณหภูมิ, โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        –  ชัยยุทธ  ศรีเผด็จ, 2551, เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม,โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
บทความวิชาการ
–  ชัยยุทธ  ศรีเผด็จ, การออกแบบอุปกรณ์บังแดด, วารสารวิชาการ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม, สจล. ฉบับที่ 1 ปี 2546 หน้า 25-30
–  ศุทธา  ศรีเผด็จ, 2554 ,  กฎหมายอนุรักษ์พลังงานในอาคาร วารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 12 ปี 2554 หน้า 1-8
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  การจำลองการไหลของอากาศของกล่องระบายอากาศ AmplFlow AF-600 โดยใช้หลักการของพลศาสตร์ของไหลชิงคำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Computational Fluid Dynamics : CFD) คณะสถาปัตยกรรม สจล. 2557
        –  โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อมแม่น้ำแม่กลอง  โครงการส่งเสริมการวิจัยอุดมศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 2556

        –  แนวทางการพัฒนารูปแบบบ้านพักอาศัยเชิงภูมิอากาศชีวภาพ เพื่อลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ทุนวิจัยเงินรายได้  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 2555

วิชาที่สอน
–  02216310  อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1
–  02216311  อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2
–  02216313  เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
–  02216312  สถาปัตยกรรมและหลักการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
–  02216618  สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนและการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน