0050

ผศ.ดร.อมร บุญต่อ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การพัฒนาชุมชนและสังคม (Community and Social Development)