0228

ผศ.ดร.นุชนภางค์ แก้วนิล

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

– ศ.บ. (การออกแบบภายใน) / มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535
– สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) / สจล., 2545
– Graduate affiliate students, The Bartlett School of Architecture. University College London, 2555
– สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) / สจล.ม 2556

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design)
การประเมินหลังการเข้าครอบครองพื้นที่ (Post Occupancy Evaluation)
แนวทางการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นให้แก่อาคาร (Passive design for cooling building)
พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม (environment and behavior)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

การประเมินหลังการเข้าครอบครองพื้นที่ (Post Occupancy Evaluation), แนวทางการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นให้แก่อาคาร (Passive
design for cooling building), พฤติกรรมสิ่งแวดล้อม (environment and behavior)

 งานวิจัย

ชุมพร มูรพันธุ์, ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์, นุชนภางค์ แก้วนิล, วีระยุต ขุ้ยศร, ปวิณ รุจิเกียรติกำจร, วัชราธร เพ็ญศศิธร และ ธิติพันธุ์ ตริตระการ (2563) แนวทางการออกแบบพื้นที่เรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาอาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและอาคารสำนักหอสมุดกลาง. สัญญาเลขที่ KREF056320 กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

นุชนภางค์ แก้วนิล. (2561). ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในศูนย์นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

นุชนภางค์ แก้วนิล. (2557). เศรษฐกิจสร้างสรรค์: การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิชาการ

Rawinan Loymek, & Nuchnapang Keonil. (2023). Perception towards Thai style architecture of Ban Bang Mae Mai Homestay, Supan Buri, Thailand. The 6th International Conference on Research Methodology for Built Environment and Engineering 2023 (ICRMBEE2023), 28th February – 2nd. March 2023, Bangkok, Thailand.

Phattranis Suphavarophas, Nuchnapang Keonil, & Suphat Bunyarittikit. (2023). Generative design process for alternative creation of architectural design: Application of Willis Tower shading analysis case study. The 6th International Conference on Research Methodology for Built Environment and Engineering 2023 (ICRMBEE2023), 28th February – 2nd. March 2023, Bangkok, Thailand.

Chanumpa Dechnitirat, Nuchnapang Keonil, & Chumporn Moorapun. (2023). Comparing customer’s perception and affective response towards actual retail store environments and virtual store environment: Application of S-O-R model. The 6th International Conference on Research Methodology for Built Environment and Engineering 2023 (ICRMBEE2023), 28th February – 2nd. March 2023, Bangkok, Thailand.

รวินันท์ ลอยเมฆ และ นุชนภางค์ แก้วนิล. (2565, 27 มิถุนายน). องค์ประกอบทางกายภาพสำหรับการทำความเข้าใจอัตลักษณ์ทางถาปัตยกรรมจากการปรับปรุงเรือนไทยเดิมเพื่อรองรับการใช้งานโฮมสเตย์ บ้านบางแม่หม้าย จังหวัดสุพรรณบุรี. Built Environment Research Associates Conference, 2022 (BERAC2022). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จุฬาลักษณ์ สุดหล้า และ นุชนภางค์ แก้วนิล. (2565, 27 มิถุนายน). พฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตและความต้องการพื้นที่กิจกรรมของผู้อาศัยตามแนวความคิดปกติใหม่. Built Environment Research Associates Conference, 2022 (BERAC2022). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขวัญรัตน จินดา และนุชนภางค์ แก้วนิล. (2564). แนวทางการออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่สะท้อนวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา homestay ในอาณาบริเวณทะเลสาปฮาลาบาลา ถึง อ.เบตง จ.ยะลา. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน. 3(1). 54-68.

คณิศร อ่างทอง, นุชนภางค์ แก้วนิล, และ นพพร วิวรรธกะ. (2560). การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าผ่านการรับรู้ทางทัศนาการของผู้ บริโภค กรณีศึกษาแบล็คชูการ์. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(3) เดือนกันยายน – ธันวาคม ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ.2653-2664.

นุชนภางค์ แก้วนิล. (2560). ปัจจัยภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การ ระบายอากาศ โดยวิธีธรรมชาติภายในศูนย์นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(3) เดือนกันยายน – ธันวาคม ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ.647-661.

นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์, อัฎฐมา บุญปาลิต, และ นุชนภางค์ แก้วนิล (2560). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวเพื่อการออกแบบที่พัก ผู้สูงวัย. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(3) เดือนกันยายน – ธันวาคม ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ. 2763-2774.

Nuchnapang Keonail & Nopadon Sahachaisaeree. (2013). The Manipulation of Architectural Elements to Achieve Interior Thermal Comfort: A Case of Residential Buildings in Bangkok. The International Journal of Architectonic, Spatial, and Environmental Design. 7(1),CG Publisher. 81-94.

Nuchnapang Keonail & Nopadon Sahachaisaeree. (2012). The Manipulation of Architectural Elements to Achieve Interior Thermal Comfort: A Case of Residential Buildings in Bangkok. Seventh International Conference on Design Principles and Practices, Chiba University, Chiba, Japan. 284-290.

Nuchnapang Keonail & Nopadon Sahachaisaeree. (2011). Energy-Efficient Management Modeling towards Interior Thermal Comfort: A Case of Composite Dwelling Features Manipulation in Bangkok. 27th International conference on Passive and Low Energy Architecture, Brussels. 211-215.

Nuchnapang Keonail & Nopadon Sahachaisaeree. (2010). Energy-Efficient Management Modeling towards Interior Thermal Comfort: An Architectural Element Manipulating Case Study on Small Detached Houses in Bangkok. The World Conference on Psychology Counseling and Guidance., Antalya, Turkey. 1232-1235.

Nuchnapang Keonail. (2010). Architectural design towards energy optimization: A case of residential buildings in Bangkok. The ASEAN Conference on Environment-Behavior Studies, Sarawak, Malaysia.

Nuchnapang Keonail. (2009). Aging and perception of graphic representation: A case of icon design in mobile phone functionality . The 8th Biennial Conference on Environmental Psychology, Zurich.

โครงการ

หัวหน้าโครงการ (2561). ภาวะน่าสบายทางอุณหภูมิสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในศูนย์นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผู้ร่วมวิจัย (2558). การออกแบบภายในโรงแรมขนาดเล็ก ริมแม่น้ำเจ้าพระยา: ศิลปวัฒนธรรมไทย และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการส่งเสริมท่องเที่ยวไทย. กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

หัวหน้าโครงการ (2557). เศรษฐกิจสร้างสรรค์: การเสนอแนะแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมขนาดเล็กในต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทย. กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผู้ร่วมวิจัย (2557). การจัดทำร่างเกณฑ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางสายศิลปะสภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ
2557-2562
– อาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
– ประธานหลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการจัดการโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์
2542-2556 มัณฑนากรอิสระ
– ออกแบบภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์จำกัด(มหาชน) อาคารโนเบิลเฮ้าส์พญาไท
– งานวิจัย แนวความคิดเพื่อการออกแบบและออกแบบบ้านตัวอย่าง โครงการบ้านสาธรบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด(มหาชน)
– งานวิจัย แนวความคิดเพื่อการออกแบบ โครงการบ้านคอร์ท ยาร์ด บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัด(มหาชน)
– ออกแบบภายในบ้านพร้อมอยู่ โครงการโนเบิล วานา ปิ่นเกล้า
– ออกแบบผังโครงการ และออกแบบภายในบ้านพร้อมอยู่ โครงการ โนเบิล อนาวานา ปิ่นเกล้า
– พัฒนาแบบช่องเปิดอาคารและวัสดุสำหรับบ้านพร้อมอยู่ โครงการ โนเบิล จีโอ พระราม5
– ออกแบบผังโครงการ และออกแบบภายในบ้านตัวอย่าง โครงการปราณบุรีวิลล่า
– ออกแบบภายใน อาคารห้องสมุดและอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนนานาชาติบรอมส์กรอฟ สุวินทวงศ์
– ออกแบบภายใน โยคะเลาจน์แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอกซ์พิเรียนซ์สาขาสุขุมวิท 23
– ออกแบบภายใน พื้นที่ต้อนรับ โยคะเลาจน์และ ห้องแต่งตัว แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอกซ์พิเรียนซ์สาขาเวียดนาม
– ออกแบบภายใน เซนส์ออฟจอยสปาแอนด์เวลเนสเซนเตอร์สาขาสุขุมวิท 23
– ออกแบบภายใน เซนส์ออฟจอยสปาแอนด์เวลเนสเซนเตอร์สาขาเอสพลานาส
– ที่ปรึกษาการตกแต่งภายใน บ้านบียอนด์วิลล่า จังหวัดพังงา
– ออกแบบภายใน ส่วนโถงจอดรถ และโถงบันได พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร
– ที่ปรึกษาการตกแต่งภายใน โครงการ เดอะ เรสซิเดนส์กรุงเทพ
– ที่ปรึกษาการตกแต่งภายใน โครงการ สาทร เรสซิเดนส์กรุงเทพ 4
– ที่ปรึกษาการตกแต่งภายใน รมย์รวินท์คลีนิค
– ออกแบบภายใน รมย์รวินท์คลีนิค สาขาเอ็มควอเทียร์
– ออกแบบภายในท่าเรือ Visit Panwa
– ออกแบบภายใน เซนส์ออฟจอยสปาแอนด์เวลเนสเซนเตอร์สาขา volcan, Mexico city
– ออกแบบภายใน เซนส์ออฟจอยสปาแอนด์เวลเนสเซนเตอร์สาขา Masaryk Mexico city
– ออกแบบภายใน The Zecret clinic ลาดพร้าว101
– ออกแบบภายในเพื่อปรับปรุงห้องพัก โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส)
– ออกแบบปรับปรุง โรงแรม The Lake อุดรธานี
– ออกแบบภายใน บ้านพักอาศัย พิทักษ์ธีระธรรม
– ออกแบบภายใน บ้านพักอาศัย 80 Royal House
– ออกแบบโครงการสวนเกษตร ออแกนนิค Pinpat พังงา
– ออกแบบภายในเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ โครงการ Mueng Samui spa resort สุราษฎร์ธานี
– ออกแบบภายในเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ โครงการ Royal Muang Samui สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยมหิดล.
2537-2542 มัณฑนากร บริษัท ดาวินจิจำกัด
2535-2536 ผู้จัดการโครงการ บริษัท เจริญปีเตอร์เฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด
2534-2535 ลูกจ้างคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ออกแบบภายใน โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี