0051

ผศ.ดร.ณัฏฐกิษฐ นบนอบ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)

ความเชี่ยวชาญวิชาการ
เศรษฐมิติ เศรษฐศาสตร์เมือง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวางแผน

ความสนใจอื่นๆ
Urban Economic Development, Urban Management