0030

รศ.ดร.สมโชค สินนุกูล

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
  • ปร.ด. (ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย) / ม.ศิลปากร, 2554
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) / จุฬาฯ, 2546
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / ม.รังสิต, 2543

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะไทย สถาปัตยกรรมไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ศิลปะไทย สถาปัตยกรรมไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย

ความสนใจ / อื่นๆ
งานศิลปะแบบประเพณี งานประณีตศิลป์

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  การเชื่อมต่อของลวดบัวฐานในงานสถาปัตยกรรมไทย กรณีศึกษา : สถาปัตยกรรมไทยภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กทม. / วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉ.ที่ 18 ปีที่ 16 พ.ศ. 2557

        –  โครงการศึกษาออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ณ บริเวณสนามหน้าเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

วิชาที่สอน
        –  02216102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
        –  02216103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
        –  02216301 พื้นฐานวัสดุและการก่อสร้าง
        –  02216302 เทคโนโลยีทางอาคาร 1
        –  02216202 หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
        –  02216203 ออกแบบทัศนศิลป์
        –  02216205 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
        –  02216113 สถาปัตยกรรมไทย
        –  02216703 ศิลปะไทย
        –  02216606 สถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง
        –  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
        –  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม