0082

ผศ.ดร.สมพิศ ฟูสกุล

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบ UX (User experience)
การออกแบบ UI (User Interface)