139

รศ.ดร.ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking Art)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)