0243

ผศ.ดร.ญาดา ชวาลกุล

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประวัติการศึกษา
Ph.D. Design – Birmingham Institute of Art and Design, Birmingham City University, UK 2554
ศป.ม. นฤมิตศิลป์ – คณะศิลปกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544
สถ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ศิลปอุตสาหกรรม – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2537

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)

เชี่ยวชาญในสาขา
Two dimensional design, Graphic design, Packaging design and Design for older people

ความสนใจเฉพาะด้าน
Product semantics

ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
-Ritnamkam, S., & Chavalkul, Y. (2017). The Design Factors of Cosmetic Packaging Textures for Conveying Feelings. Asian Social Science, 13(10), 86.
-Ritnamkam, S. & Chavalkul, Y. (2016). The influence of textured surfaces of cosmetic packaging on consumers’ feelings. AcE-Bs 2016 Taipei, 7th Asian Conference on Environment-Behavior Studies, National Taiwan University, Taipei, Taiwan ROC, 09-17 April 2016.
-Atthawuttikul, A., & Chavalkul, Y. (2018). The Effect of Form Factors of Shock Absorption Mat’s Subunits on Attenuation of Force from Elderly’s Fall. The Open Construction and Building Technology Journal, 12 (1).
-Chavalkul, Y., Saxon, A., & Jerrard, R. N. (2011). Combining 2D and 3D Design for Novel Packaging for Older People. International Journal of Design. 5(1), 43-58.

วารสารวิชาการระดับชาติ
-ณัช กาญจนธนเศรษฐ และ ญาดา ชวาลกุล. (2562). วิธีการพัฒนาเศษวัสดุเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษจักสานไม้ไผ่. การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: การเรียนการสอนยุคใหม่. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-พัชรพร พฤทธิฐาปนา และ ญาดา ชวาลกุล. (2562). ความต้องการในการออกแบบที่คว่ำภาชนะและอุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อสุขอนามัยสำหรับบ้านพักอาศัย. การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9 การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: การเรียนการสอนยุคใหม่. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ญาดา ชวาลกุล, นภกมล ชะนะ และ ลัทธพร จันทองหลาง. (2561). ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมหาบัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 9(1), 168-176.
-พิทยงค์ รุ่งสมบูรณ์ และญาดา ชวาลกุล. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกแบบโดยผู้ใช้สูงอายุมีส่วนร่วม. วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry – BEI). 16(1), 127-142.
-พิทักษ์พงษ์ พลสิทธิ์ และญาดา ชวาลกุล. (2560). การออกแบบแบบสอบถามเพื่อคุณภาพของข้อมูลกรณีศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการข้ามถนน. วารสารวิชาการ Veridian E – Journal. 10(2), 3036-3052.
-ธันยนันท์ พิมพะสาลี และญาดา ชวาลกุล. (2560). การศึกษาวิธีการยืนยันจำนวนเข็มเพื่อการออกแบบอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดขณะผ่าตัด. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (GI 8). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-วสุ นันทดี และญาดา ชวาลกุล. (2560). ทัศนคติสตรีผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีต่อรูปลักษณ์ไม้ท้าขาเดียว. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (GI 8). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-วัฒนพล อยู่สวัสดิ์ และญาดา ชวาลกุล. (2559). ข้อพิจารณาในการออกแบบจากปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุรับประทานยาไม่ตรงตามใบสั่งแพทย์. โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 (GI 7). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ธนาพัทธ์ แดงสีพล และญาดา ชวาลกุล. (2559). การศึกษานำร่องเพื่อสร้างสรรค์รูปทรงจากวิธีการจักสานของเล่นพื้นบ้าน โดยใช้หลักสัณฐานวิทยาวิเคราะห์. โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 (GI 7). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ลัทธพร จันทองหลาง และญาดา ชวาลกุล. (2559). ข้อพิจารณาการออกแบบอุปกรณ์ช่วยควบคุมปริมาณเครื่องปรุงรสโซเดียมตามลักษณะของกายภาพ. โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 (GI 7). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ศิวะพร วรรณรัตน์ และญาดา ชวาลกุล. (2559). ข้อพิจารณาในการออกแบบเสื้อเพื่อให้ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกสามารถสวมใส่ด้วยตนเอง. โครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7 (GI 7). คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ชื่นนภา เมฆประยูร และญาดา ชวาลกุล. (2558). แนวทางการออกแบบภาชนะบรรจุลองกองเพื่อลดการหลุดร่วงและเน่าเสียระหว่างการขนส่ง. การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปะศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ธารนันท์ ใจกล้า และญาดา ชวาลกุล. (2558). การรับรู้ภาพประกอบของคนตาบอด. การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปะศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
-ปวีณา ศรีวันทนียกุล และญาดา ชวาลกุล. (2558). ศึกษาแนวทางออกแบบรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปะศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการ
– โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูปของกลุ่มสตรีบ้านไร่ ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (ทุน สกว) พ.ศ. 2547
2. การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (งบรายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.) ปีงบประมาณ 2559

– โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน
1. การประเมินเครื่องมือออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารวิธีการเปิดสำหรับผู้สูงอายุไทย (ทุน วช) ปีงบประมาณ 2559

ผู้ร่วมวิจัย
– โครงการที่เสร็จสิ้นแล้ว
1. หูฟังทางการแพทย์แบบดิจิตอลเพื่อการบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ (ทุน วช) ปีงบประมาณ 2558
2. การพัฒนาต้นแบบกรรมวิธีการแปรรูปอาหารด้วยความร้อนในผลิตภัณฑ์ไก่กอและพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบถ้วย (รีทอร์ท โบว์ล) (ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ กองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) ปีงบประมาณ 2560
– โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน