0053

ผศ.ดร.กรินทร์ กลิ่นขจร

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)

ความเชี่ยวชาญวิชาการ
Urban Planning, Community Planning, Urban Design, Architectural Design

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การวางแผนเมือง, การออกแบบสถาปัตยกรรม

ความสนใจ/อื่นๆ
กระบวนการออกแบบที่ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (User Centered Design), การบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public Participatory Process), เมืองสุขภาพดี (Healthy Cities), การออกแบบสถานพยาบาล, สถาปัตกรรมพื้นถิ่น