132

ผศ.กิตติ แสงแก้ว

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม (Sculpture)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)
ศิลปะพื้นบ้าน (Folk Art)