0078

ผศ.พิมพ์ปราโมทย์ อุไรรงค์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding Strategy)