0041

ผศ.พิสิฐ พินิจจันทร์

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) / จุฬาฯ, 2548
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2543

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)
-สอนหนังสือวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
-ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

ความสนใจ / อื่นๆ
การออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยโดยพัฒนาร่วมกับงานออกแบบร่วมสมัย ในเรื่องของแนวคามคิดในการออกแบบและเทคโนโลยีการก่อสร้าง

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  โครงการนิทรรศการผลงานนักศึกษา เนื่องในงาน “สถาปนิก 59” ภายใต้แนวคิด Architect’16 : งานสถาปนิก’59 : ASA Back to Basic : อาษาสู่สามัญ
        –  โครงการศึกษาออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔   ณ บริเวณสนามหน้าเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี
วิชาที่สอน
        –  02216103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
        –  02216104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
        –  02216303 เทคโนโลยีทางอาคาร 2
        –  02216304 เทคโนโลยีทางอาคาร 3
        –  02216202 หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
        –  02216205 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
        –  02216703 ศิลปะไทย
        –  02216606 สถาปัตยกรรมไทยขั้นสูง
        –  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
        –  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม