toweb-board-011

ผศ.พงศ์สันต์ สุวรรณะชฎ

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) /สจล., 2535
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2529

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

หนังสือ/บทความวิชาการ :

บทความวิชาการ
–  มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวไทย วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. พศ.2551

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  โครงการออกแบบสปอร์ตอารีนาและคอนเวนชันฮอลล์ในโครงการShow-DC
–  โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรม ปีพ.ศ.2556
–  “มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว” สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
–  “เกณฑ์ในการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้” สำนักงานอุทยานการเรียนรู้

วิชาที่สอน
–  02216108 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
–  02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคาร และการออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216307 เทคโนโลยีทางอาคาร 6
–  02216402 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216403 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
–  02216204 เทคนิคการนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม
–  02216708 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม