128

ผศ.ธนดล ดีรุจิเจริญ

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม (Sculpture)
ประติมากรรมสื่อผสม (Mixed Media Sculpture)