242

อ.อคราส พรขจรกิจกุล

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม (Sculpture)
ประติมากรรมสื่อผสม (Mixed Media Art)
ประติมากรรมแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Sculpture)