220

อ.อรรถเวศ บริรักษ์เลิศ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
การออกแบบ UX (User experience)