0101

อ.ดนุภพ ไชยศิริ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบ UX (User experience)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)