20210721

อ.ดลชนก วรางค์มาตา

คาวมเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)