20230112-002

ผศ.ดร.อาทิตย์ ทิพย์พิชัย

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

ความเชี่ยวชาญ
Green energy policy, Low carbon city, Urban energy system

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
Energy policy and planning

ความสนใจ / อื่นๆ
Smart city, Big data