0087

อ.จารุพัชร อาชวะสมิต

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบไทยพื้นถิ่น (Vernacular Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding Strategy)
การพัฒนาชุมชนและสังคม (Community and Social Development)
กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise)