123

อ.วิรุนันท์ ชิตเดชะ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding strategy)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)