งานการเงิน และบัญชี

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000160623

1. รายงานรายเดือน

ปี งปม.2563
—–1. เดือน ต.ค.62
—–2. เดือน พ.ย.62
—–3. เดือน ธ.ค.62
—–4. เดือน ม.ค.63
—–5. เดือน ก.พ.63
—–6. เดือน มี.ค.63
—–7. เดือน เม.ย.63
—–8. เดือน พ.ค.63
—–9. เดือน มิ.ย. 63
—–10. เดือน ก.ค. 63
—–11. เดือน ส.ค. 63
—–12. เดือน ก.ย. 63

ปี งปม.2564
—–1. เดือน ต.ค. 63
—–2. เดือน พ.ย. 63
—–3. เดือน ธ.ค. 63
—–4. เดือน ม.ค. 64
—–5. เดือน ก.พ. 64
—–6. เดือน มี.ค. 64
—–7. เดือน เม.ย. 64
—–8. เดือน พ.ค. 64
—–9. เดือน มิ.ย. 64
—–10. เดือน ก.ค. 64
—–11. เดือน ส.ค. 64
—–12. เดือน ก.ย. 64

ปี งปม.2565
—–1. เดือน ต.ค. 64
—–2. เดือน พ.ย. 64
—–3. เดือน ธ.ค. 64
—–4. เดือน ม.ค. 65
—–5. เดือน ก.พ. 65
—–6. เดือน มี.ค. 65
—–7. เดือน เม.ย. 65
—–8. เดือน พ.ค. 65
—–9. เดือน มิ.ย. 65
—–10. เดือน ก.ค. 65
—–11. เดือน ส.ค. 65
—–12. เดือน ก.ย. 65

ปี งปม.2566
—–1. เดือน ต.ค. 65
—–2. เดือน พ.ย. 65
—–3. เดือน ธ.ค. 65
—–4. เดือน ม.ค. 66
—–5. เดือน ก.พ. 66
—–6. เดือน มี.ค. 66
—–7. เดือน เม.ย. 66
—–8. เดือน พ.ค. 66
—–9. เดือน มิ.ย. 66
—–10. เดือน ก.ค. 66
—–11. เดือน ส.ค. 66
—–12. เดือน ก.ย. 66