งานการเงิน และบัญชี

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0994000160623

รายการเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบ การเบิกจ่าย

1. รายการเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการเบิกจ่าย